Modlitba na Zelený štvrtok

 

Najdobrotivejší Pane Ježišu Kriste, ja, Tvoje nehodné stvorenie, so zarmúteným srdcom rozjímam o pamiatke Tvojej poslednej večere, ktorú si konal so svojimi učeníkmi.

Teraz prišiel čas, ktorý si tak očakával pre spásu sveta, čas, v ktorom sa vyplní všetko, čoho predobrazom bol veľkonočný baránok. Pane, Ty si očakával, aby si vyslobodil svojou smrťou na kríži všetkých ľudí z otroctva hriechu, smrti a pekla. Kiež by som sa mohol(a) stať hodným(ou) Tvojich svätých darov. Ďakujem Ti za všetky dobrodenia, ktorí mi preukazuješ, najmä za to, že si ustanovil Sviatosť svojho Tela a svojej Krvi na posilnenie našich duší.

Najláskavejší Ježišu, skrze lásku, ktorú si mal k svojim učeníkom, keď si im umýval nohy, prosíme Ťa, udeľ mi svoju milosť, aby som Tvoje telo a krv v najsvätejšej Sviatosti oltárnej ctil(a) s dokonalou láskou a klaňal(a) sa Ti so silnou vierou. Nedopusť, aby Tvoja najdrahšia krv bola pre mňa zbytočne vyliata, ale daj, aby sa Ti páčila moje duša, obmytá od škvŕn hriechu. Amen.

 

 

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com