Modlitby

Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k tebe, našej Sedembolestnej Matke. Tu, v Národnej mariánskej svätyni v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna, Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová, ktoré nám povedal o tebe: „Hľa tvoja Matka! Hľa,...
Páter Pio (1887-1968) (svätorečený pápežom Jánom Pavlom II. v Ríme dňa 16. júna 2002) vyzýval veriacich, ktorí sa porúčali do jeho modlitieb, aby sa počas 9 dní modlili nasledujúcu modlitbu, ktorú napísal a ktorú sa on sám každý deň modlil.   Ježišu, ty si povedal: „A  ja vám hovorím:...
Napísal ju pápež František, keď bol ešte arcibiskupom v Buenos Aires. Hodí sa napríklad ako večerná modlitba… Krok 1: Palec je prstom najbližším k tebe. Začni modlitbou za tých, ktorí sú ti najbližší. Sú to osoby, na ktoré si spomenieš najskôr. Modliť sa za tých, ktorých milujeme, je “sladkou...
Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma. Od túžby, aby si ma vážili, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol vyvyšovaný, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol ctený a chválený, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol uprednostňovaný, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby ma všetci prijímali,...
Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život. Nauč ma umeniu malých krokov. Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas. Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého. Prosím o silu kázne a miery, aby som len tak neprekĺzol životom a svoje...
Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme...
1. Modlime sa za nášho veľkňaza M. (nech ho Pán vypočuje a stále podporuje svojou milosťou, aby posilňoval svojich bratov). Všetci sa chvíľu v tichosti modlia. Všemohúci a milosrdný Bože, ty nám dobrotivo vždy pomáhaš, aby sme mohli spĺňať, čo prikazuješ; pomáhaj Pastierovi oviec, ktoré...
Krížová cesta manželov   Úvod: Ježiš chceme byť s Tebou na Tvojej ceste. Chceme po nej trpezlivo kráčať ako Ty. Prijmi túto pobožnosť ako náhradu za hriechy proti sviatosti manželstva, ktorými sme Ťa zarmútili my aj iné manželstvá. Pomáhaj nám, aby sme sa naučili s Tvojou matku Máriou hovoriť:...
  Všemohúci a večný Bože, si náš základ a naša opora, si nádejou, ktorá nás nikdy neopustí, a láskou, ktorá sa darúva v utrpení, v Ježišovom kríži a vzkriesení. Nech tvoja tvár žiari všetkým chorým, trpiacim a zomierajúcim. Buď im milostivý. Neustále posielaj dobrých...
  V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.  Amen. Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame. I s duchom tvojím. Z Panny–Matky sa zrodil Pán,                        On...
  Pane Ježišu, väčšinu svojho pozemského života si strávil v chudobnom nazaretskom dome, poslušný svätému Jozefovi a Panne Márii, čím si posvätil rodinu a dal si nám ju za vzor. Požehnávaj našu rodinu, ktorá sa ti s dôverou zasväcuje. Chráň ju a posilňuj v bázni voči tebe, ...
  Štedrá večera (rodinná liturgia) Úvod V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Otec alebo matka: Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj...
  (13 x 3 zrnká)   Na kríži: Verím v Boha... Na veľkom zrnku: Otče náš... Na troch malých zrnkách: 3x Sláva Otcu...   Na modrých zrnkách: Zdravas´ Mária... Na červených zrnkách: Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti....
  Modlitbové stretnutie za misie Pápežské misijné diela, pozývajú všetkých kresťanov, aby sa v misijnom týždni, a hlavne na Misijnú nedeľu modlili za misijnú Cirkev prítomnú na všetkých kontinentoch. Preto pozývame aj kresťanov na Slovensku, aby sa pripojili k tejto...
  Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.   Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami . Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, Duchu Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Bože, Svätá Mária, oroduj...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 magnifikat.ruskov@gmail.com