Rímskokatolícka farnosť

Mena Panny Márie

v Ruskove

Online turičná duchovná obnova

 

Výzva Svätého Otca Františka na modlitbu posvätného ruženca za ukončenie pandémie 

 

Prosba o milodar pre naše kostoly

Milí farníci, v našom kraji bolo vždy pekným zvykom, že veriaci koncom roka prispievali na údržbu, prevádzku a zveľadenie kostolov osobitnou čiastkou (rokovinou). Zvyčajne tak urobili aj bez toho, aby ich niekto osobitne vyzýval. Niektorí z vás preto stihli odovzdať svoj príspevok ešte pred pozastavením verejného slúženia bohoslužieb v januári. Všetkým vám za to vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Vás, ktorým sa to nepodarilo a chcete prispieť, chceme povzbudiť, aby ste tak urobili. Každé jedno vaše euro je po dlhom období, keď boli kostoly zatvorené a bez akéhokoľvek príjmu, mimoriadne dôležité. Milodar môžete poukázať na účet kostola zverejnený na farskom webe, alebo ho môžete odovzdať pánu farárovi. V mene všetkých našich kostolov vám zo srdca ďakujeme. 

Kostol v Ruskove: SK66 0900 0000 0004 4414 4064

Kostol v Ďurkove: SK07 0900 0000 0000 8212 8613

Koronavírus

Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187). Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy...

Novinky

Svätý Jozef: sen o povolaní   Drahí bratia a sestry!   Dňa 8. decembra minulého roka, pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi, sa začal rok zvlášť venovaný sv. Jozefovi (porov. Dekrét apoštolskej penitenciárie, 8. decembra 2020). Aj ja som v...
Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje zbierku Podeľme sa!, ktorej cieľom  je pomôcť blížnym v  krízových životných situáciách a tiež prispieť k formovaniu povedomia ľudí k solidarite a vzájomnej pomoci. Nejde o to, len dávať almužnu, ale podeliť sa...
Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať vzdelávanie: 1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca - štúdium rodiny a sociálnej práce; v odbore Učiteľstvo - učiteľstvo náboženskej výchovy 2. v magisterských...

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk