Rímskokatolícka farnosť

Mena Panny Márie

v Ruskove

 

Prosba o milodar pre naše kostoly

Milí farníci, v našom kraji bolo vždy pekným zvykom, že veriaci koncom roka prispievali na údržbu, prevádzku a zveľadenie kostolov osobitnou čiastkou (rokovinou). Zvyčajne tak urobili aj bez toho, aby ich niekto osobitne vyzýval. Niektorí z vás preto stihli odovzdať svoj príspevok ešte pred pozastavením verejného slúženia bohoslužieb v januári. Všetkým vám za to vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Vás, ktorým sa to nepodarilo a chcete prispieť, chceme povzbudiť, aby ste tak urobili. Každé jedno vaše euro je po dlhom období, keď boli kostoly zatvorené a bez akéhokoľvek príjmu, mimoriadne dôležité. Milodar môžete poukázať na účet kostola zverejnený na farskom webe, alebo ho môžete odovzdať pánu farárovi. V mene všetkých našich kostolov vám zo srdca ďakujeme. 

Kostol v Ruskove: SK66 0900 0000 0004 4414 4064

Kostol v Ďurkove: SK07 0900 0000 0000 8212 8613

Koronavírus

Novinky

Svätý Jozef: sen o povolaní   Drahí bratia a sestry!   Dňa 8. decembra minulého roka, pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi, sa začal rok zvlášť venovaný sv. Jozefovi (porov. Dekrét apoštolskej penitenciárie, 8. decembra 2020). Aj ja som v...

 

Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov 277
044 19 Ruskov
+421 55 6941428 ruskov@abuke.sk